اﺳﺘﻌﻼم اوﻟﻮﯾﺖ و ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺪﺗﻌﺮﻓﻪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه سامانه جامع تجارت

اﺳﺘﻌﻼم اوﻟﻮﯾﺖ و ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺪﺗﻌﺮﻓﻪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه سامانه جامع تجارت ورود ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ:   ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ، ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد. ﺟﻬﺖ ورود ﻻزم…
تلفن همراه سامانه جامع تجارت1
time-icon

در سریعترین زمان ممکن خدمتگذاریم

money-back-icon-1

مدعی منصفانه ترین قیمت  هستیم

online-support-icon-1

همیشه پاسخگو و همراه شما هستیم

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید: 02128428174

اﺳﺘﻌﻼم اوﻟﻮﯾﺖ و ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺪﺗﻌﺮﻓﻪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه سامانه جامع تجارت

ورود ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ:

 

ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ، ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد. ﺟﻬﺖ ورود ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺪﻣﻠﯽ را راوارد ﻧﻤﻮده، ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ).ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرهﯾﮏ(

 

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدهاﯾﺪ، ﮐﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد،

ﮐﻪ ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن آن و ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﺗﺎﯾﯿﺪ، ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.

اپلیکیش سامانه جامع تجارت

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺑﺮي:

 

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﻘﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ “ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎﺟﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ-ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه )ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ”( ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ

ﺗﺠﺎرت ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ).ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره دو(

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺑﺮي 2

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ:

 

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ، ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ دوم ﺑﺮوﯾﺪ و اﺳﺘﻌﻼم ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺠﺎري را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ).ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ 3

اﺳﺘﻌﻼم اوﻟﻮﯾﺖ و ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺪﺗﻌﺮﻓﻪ:

در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزﺷﺪه، ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﮐﺪﺗﻌﺮﻓﻪ، و ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي اﺳﺘﻌﻼم، ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺪﺗﻌﺮﻓﻪ اﻋﻢ از ﺷﺮح ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﺣﻘﻮق ورودي، اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﻻ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺠﺎري آن اﻋﻢ از ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻓﻨﯽ، ارزي، ﻣﺸﻤﻮل ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎﻻ و ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﺷﺮط آن در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد.ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر

اﺳﺘﻌﻼم اوﻟﻮﯾﺖ و ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺪﺗﻌﺮﻓﻪ

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید

تماس سریع ، همیشه پاسخگو هستیم